Edebiyat

3 sonuç gösteriliyor

Köl Tigin Ünlemesi

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: Türk Betik
Dediler göverir mi, nâra boğdurmuş boğaç; Göverir mi yumruğu, yağı döşünde toğaç? Kam bendirinde ateş, toprak, demir, su, ağaç, Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler; Saçaklı kurt başlı tuğ, hislendi mi dediler. Aygır budu, koç boynu ölü yeri aşında, Elçiler bun eyledi, algış odu başında. Yiğit kişi Köl Tigin, kırk yedinci yaşında, Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler; Varıp, Altun Dağı’na yaslandı mı dediler. Al kımız sagraklandı, ala paça hüzünden, Feleğin başa çatan zor uğraşı yüzünden. Geri dönmez mi diye bağdaş kuran sözünden, Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler; Yoksa keçe üstünde seslendi mi dediler. Kut vermiş, ıduklamış, üstün kılmış yücede, Gök Tanrı’nın yanında, ulaşılmaz nicede, Bir ağız soluklanıp, yunulduğu gecede, Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler; Pusatlar kaldığıyla paslandı mı dediler. Er gider, salık salar, kara kara baş kalır, Evinde, evdeşinde buğul yunak yaş kalır, Betik taş itgüçiden öğütlenmiş taş kalır, Gök Bodun erli kızlı yaslandı mı dediler; Bengü taş Köl Tigin’le süslendi mi dediler.
8,00  6,10 

Boz Kurdun Balaları

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: Türk Betik
ahyr Nyyazy Yyldyrym halkyn mertlik, millet söyerlik,watanperwerlik, batyrlyk däplerini örän näzik, inçe,eziz owaz bilen bermegi başardy. Şona görä onun goşgulary dine yigriminji asyrda däl-de,eysem bir näçeasyrlap aydylyp gelin yänklassyk aydymlar yalyeşidilyär.r. Şahyrbu sarsmaz millilik duygulary üçin azar barynyhem çekdi. Emma ony yolundan dönderip bilen güyç tapylmady. Nyyazy Yyldyrym Gençosmanogly henizylym tarapyndan doly barlanmadyk – işlenmedik Türkçülik–Türkmençilik däplerini halkyn unutmazlygy üçin, o beyik däpleri gelejek nesillerinem dowam etdirme giüçin jan çekdi.Ona yalnyş düşünilen halatlary hem az bolmady. Emmaşahyr öz milletine guwanmaga, özgahrymançylykly geçmişini yatlamaga haklydy. Häzirki döwürde N.Y.Gençosmanoglynyn şeylemeşhurlygynyn ilkinji sebäbi–onun milliduygulary belent–belent owaz bilen beripbilenligindedir. Bu şahyryn örän inçe şahyrlyk sungaty,gadymyOguz dilinin şirinliginden ussat peydalanyşy hakda–da köp zat aytsa bolardy.
7,00  5,40 

Eleğimsağma: Gülizar Divanı

Henüz değer ylendirmeok
Kepit: Türk Betik
çocuk uzat saçını o simsiyâh dalından bir devr-i fâziletin hazzı yükselir ancak babil’in o büyülü asmalarından kalan muzâhir bakışından saçılır râyihalar ihtimâl ki geceye siyim siyim yağarak rehin seslenişlerin hicrânını kucaklar uzat saçını çocuk uzat ki boncuk boncuk natürel nağmelerdir yazdıklarına mehaz ılık izdüşümü âşk derin mi derin soluk ve bir de çırılçıplak sefih sesli bu san’at kuşatır çepeçevre dört yanını bembeyaz bembeyaz doruğunda mûtenâ bir saltanat çocuk saçını uzat sonra tutan da olmaz maruf kelimeleri cebinde boğum boğum ve çırpınır her hece inler mısrada infaz her sabahın öncesi tutuşur cümle ervâh güne ruh yarısından ilişir ki bir yudum fesleğen sağımında zikre sarılır berzâh saçını uzat çocuk yoksa avuç avuç kum damlalarını savar hiç düşünmeden sahil yoksa hiç acımadan intizarında mahrum yakamozlar kovalar ardın sıra süreğen devinir dalgasıyla pastoral dinli menzil ve köpüklerde kalır yosun yeşili keben çocuk uzat saçını bu o kadar zor değil altı üstü masmavi apaçık bir asuman karanlık gecelerde ışıl ışıl bir kandil ve bir ruh aydınlığı yüreğine vuracak uzat saçını çocuk o simsiyâh dalından bir devr-i fâziletin hazzı yükselir ancak
11,00  8,70 

3 sonuç gösteriliyor